Sitemap@E-loketPrintContact
Begeleidende nota gemeenteraad 27 februari 2012

OPENBARE ZITTING

1. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Steenakker - Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 07 a 00 ca.

2. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Jennekensstraat (fase 2) – Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 27 a 32 ca.

3. Ruimtelijke Ordening - Overeenkomst tussen de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant i.v.m. een ondersteuningsproject rond de inventarisatie van trage wegen.

Deze overeenkomst moet toelaten om over te gaan tot een inventarisatie en een gestructureerde aanpak inzake de trage wegen. De gemeente analyseert en inventariseert de trage wegen, en formuleert een beleidsvisie. De provincie zal hierbij coördineren, adviseren, begeleiden en ondersteunen.

4. AGB - Budget 2012.

Het budget 2012 van het AGB werd door de raad van bestuur op 9 februari 2012 als volgt vastgesteld:
Gewone dienst:
   - uitgaven: 264.395 €
   - inkomsten: 265.200 €
Buitengewone dienst:
   - uitgaven: 746.000 €
   - inkomsten: 746.000 €

5. AGB - Toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2012 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'.

Er wordt gevraagd om aan het AGB een prijssubsidie toe te kennen ten bedrage van 33.375 € exclusief BTW voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'. Deze prijssubsidie komt integraal ten goede aan de gebruikers.

6. OCMW - Notulen van het overlegcomité gemeente/OCMW d.d. 30 januari 2012 - Kennisname.


Op dit overlegcomité werden drie punten behandeld:
   - kaderuitbreiding van het personeel (plaatselijke ontvanger)
   - verkoop van gronden door Kerkfabriek Tildonk aan Volkswoningbouw
   - varia

7. I.C.T. - Project Noord - Charter en strategische doelstellingen - Kennisname.

De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, en het autonoom provinciebedrijf VERA hebben in de loop van 2011 een samenwerking opgestart i.v.m. informatica en e-Government. In overleg hebben zij een charter en strategische doelstellingen opgesteld.

8. I.C.T. – Aanvaarding van de voorwaarden voor de bruikleen van de nieuwe stemapparatuur ‘Digitaal Stemmen’.

Het betreft de voorwaarden opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die aan de gemeente medegedeeld werden in een nota d.d. 9 februari 2012. De gemeente dient voor 23 maart 2012 via een gemeenteraadsbeslissing aan te geven dat zij gebruik wenst te maken van het digitaal stemmen voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

9. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van een sportdag 50+ - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd op 5 € per persoon.

10. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van sportweken 2012 - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd:
   - inwoners van de gemeente: 
         - eerste kind: 50 €
         - tweede kind en volgende: 45 € per kind
   - niet-inwoners van de gemeente: 60 € per kind
   - opvang: 4 € per uur per kind

11. Cultuur en vrije tijd - Vaststellen van de vergoeding van de lesgevers voor de sportorganisaties 2012.

De vergoeding van de lesgevers wordt vastgelegd volgens de vergoedingstabel en de barema’s van het Bloso.

12. Milieu - Ruimingswerken aan waterlopen - Bijzonder bestek en raamovereenkomst met Interleuven.

Binnen deze raamovereenkomst zal Interleuven deze algemene offerteaanvraag organiseren. Door een gezamenlijke opdracht uit te schrijven zal dit een gunstig effect hebben op de prijszetting.

13. Milieu - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari 2012 houdende aanduiding van twee afgevaardigden voor de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

Steven Swiggers, schepen, en Bernard Lemaitre, lid van de MAR, werden als afgevaardigden voor de algemene vergadering van 22 februari 2012 aangeduid.

14. Informatie - Rapportering voor de jaren 2010 en 2011 in toepassing van artikel 8 van het systeem van klachtenbehandeling inzake de gemeentelijke dienstverlening - Kennisname.

Er werden twee klachten genoteerd in het jaar 2010. Voor het jaar 2011 werden geen klachten vastgesteld.

15. Openbare werken - Aankoop van een pick-up truck - Voorwaarden en wijze van gunnen.
Raming : 38.720 € inclusief BTW


Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

16. Personeel - Implementatie van een interne controlesysteem - Rapportering door de gemeentesecretaris over het jaar 2011 en planning voor het jaar 2012 - Kennisname.

Het betreft de jaarlijkse rapportering zoals voorgeschreven door het Gemeentedecreet.

17. Goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 30 januari 2012.

 

In de kijker
 Kruineikebrug. Begin september hervatten de werken aan de omgeving van Kruineikebrug. Op termijn komt er een tweede brug en zal er betere ontsluiting zijn van het bedrijventerrein Hambos naar de N26 Leuven-Mechelen. Lees hier meer.
 

 Heerlyckheid van Roost. Na jaren voorbereiden, ontwerpen en dromen wordt het buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’ werkelijkheid. Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september wordt het park geopend met een middeleeuws volksfeest.

     
 Sportgids. 1 tot 30 september is het de Maand van de Sportclub; het ideale moment om een sportclub binnen te stappen! In onze Sportgids vind je zeker een club die je bevalt. Kom de brochure halen aan het onthaal van dienstencentrum Den Breughel, sportcomplex Den Dijk of raadpleeg de brochure online.
 

 Week van de Mobiliteit. Deze campagneweek (van 16 tot en met 22 september) promoot duurzame verplaatsingen. In Haacht is er een goed gevuld programma met de Autovrije Zondag en de workshops ‘Afleiders in het verkeer' en 'Onderhoud je eigen fiets'. Kan je niet wachten? (Her)ontdek nu al onze gemeente tijdens een 6,5 kilometer lange fotozoektocht langs trage wegen.

    
 Fotohokje. Wie een pasfoto nodig heeft kan hiervoor vanaf nu gewoon op het gemeentehuis terecht. In een fotohokje kan je er tegen betaling een geldige pasfoto laten nemen.
  
 Sporteldag. Dit najaar staat er voor de Haachtse Senioren heel wat op het programma. Sporteldag Blankenberge (23/9), Seniorendansnamiddagen (29/9 en 24/11), Houden Van ... Griffelrock (27/9) en de Seniorenfeesten (11, 13 en 14 oktober). Lees hier meer informatie.
   
 Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 – Belgian Bus Repair bvba en Belgian Bus Sales bvba – Kruineikestraat 109, 3150 Haacht.
 
 Omleiding. Vanaf woensdag 10 augustus zal lijn 284 Leuven-Mechelen door werken in de Tildonksesteenweg niet zijn normale reisweg kunnen volgen. Deze lijn zal een omleiding volgen waardoor er enkele haltes tijdelijk niet kunnen bediend worden.
   
 Vacature. IGO zoekt begeleiders buitenschoolse opvang (m/v) voor Hop-la! in Haacht, Wakkerzeel en Haacht-Station. Meer informatie lees je op hun website.
  
 Werchtersesteenweg. Op 1 augustus starten de werken aan de herinrichting van de N21 en is de steenweg afgesloten. Meer informatie.
  
 Plastics sorteren. De roze zak voor inzameling van zachte plastics is te koop op de verkoopplaatsen van de pmd-zakken en op de EcoWerf-containerparken. Lees hier meer over het sorteren en recycleren van harde en zachte plastics.
 
 Schoolmateriaal. Door duurzaam schoolmateriaal aan te kopen, kan je kinderen bewustmaken van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu.
   
      Vrijetijdsbrochure. De gemeente Haacht stelt het vrijetijdsaanbod de nieuwe editie van de vrijetijdsbrochure. Hierin lees je welke voorstellingen en evenementen er in de zomer en in het najaar plaatsvinden. Ook op onze pagina GC Den Breughel vind je meer informatie.
   
 Pmd sorteren. Ecowerf bezoekt Haacht op woensdag 27 en vrijdag 29 juli met een pmd-infostand en toont dat pmd sorteren kinderspel is. Of knutsel een pmd-creatie en win een leuke prijs. Lees er hier meer over.  
  
 Herita. Word nu samen met het hele gezin gratis lid van Herita en geniet van een monumentaal aanbod vol activiteiten, kortingen en veel meer... voor jong en oud!
  
 Afvalcontainer. EcoWerf vraagt aan inwoners om hun container steeds met gesloten deksel aan te bieden. Binnenkort worden foutief aangeboden containers niet geledigd en krijgen ze een oranje sticker. Lees hier meer.
    
 Taxus. Jouw taxushaag kan levens redden!  Breng tussen 15 juni en 31 augustus taxussnoeisel gratis naar het containerpark. Hiervan worden geneesmiddelen tegen kanker gemaakt. Lees hier meer.
  
 Openbaar onderzoek Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: ‘Gedeeltelijke herziening sectoraal BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten’; ‘Bedrijventerrein Hambos’; ‘Lokale recreatieve pool Elleveldweg’; ‘Site La Corbeille’. Lees hier meer informatie.
  
 Leuven Rechtdoor. Deze vliegtuigroute werd op 6 maart 2014 ingevoerd en leidde tot een onrechtvaardige concentratie van geluidshinder in de regio ten noorden van Leuven, waaronder ook in Haacht. Lees hier meer.
    
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 20 juni
agenda
Schepencollege 11 augustus
persbericht 


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv