Sitemap@E-loketPrintContact
Begeleidende nota gemeenteraad 27 februari 2012

OPENBARE ZITTING

1. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Steenakker - Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 07 a 00 ca.

2. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Jennekensstraat (fase 2) – Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 27 a 32 ca.

3. Ruimtelijke Ordening - Overeenkomst tussen de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant i.v.m. een ondersteuningsproject rond de inventarisatie van trage wegen.

Deze overeenkomst moet toelaten om over te gaan tot een inventarisatie en een gestructureerde aanpak inzake de trage wegen. De gemeente analyseert en inventariseert de trage wegen, en formuleert een beleidsvisie. De provincie zal hierbij coördineren, adviseren, begeleiden en ondersteunen.

4. AGB - Budget 2012.

Het budget 2012 van het AGB werd door de raad van bestuur op 9 februari 2012 als volgt vastgesteld:
Gewone dienst:
   - uitgaven: 264.395 €
   - inkomsten: 265.200 €
Buitengewone dienst:
   - uitgaven: 746.000 €
   - inkomsten: 746.000 €

5. AGB - Toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2012 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'.

Er wordt gevraagd om aan het AGB een prijssubsidie toe te kennen ten bedrage van 33.375 € exclusief BTW voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'. Deze prijssubsidie komt integraal ten goede aan de gebruikers.

6. OCMW - Notulen van het overlegcomité gemeente/OCMW d.d. 30 januari 2012 - Kennisname.


Op dit overlegcomité werden drie punten behandeld:
   - kaderuitbreiding van het personeel (plaatselijke ontvanger)
   - verkoop van gronden door Kerkfabriek Tildonk aan Volkswoningbouw
   - varia

7. I.C.T. - Project Noord - Charter en strategische doelstellingen - Kennisname.

De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, en het autonoom provinciebedrijf VERA hebben in de loop van 2011 een samenwerking opgestart i.v.m. informatica en e-Government. In overleg hebben zij een charter en strategische doelstellingen opgesteld.

8. I.C.T. – Aanvaarding van de voorwaarden voor de bruikleen van de nieuwe stemapparatuur ‘Digitaal Stemmen’.

Het betreft de voorwaarden opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die aan de gemeente medegedeeld werden in een nota d.d. 9 februari 2012. De gemeente dient voor 23 maart 2012 via een gemeenteraadsbeslissing aan te geven dat zij gebruik wenst te maken van het digitaal stemmen voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

9. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van een sportdag 50+ - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd op 5 € per persoon.

10. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van sportweken 2012 - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd:
   - inwoners van de gemeente: 
         - eerste kind: 50 €
         - tweede kind en volgende: 45 € per kind
   - niet-inwoners van de gemeente: 60 € per kind
   - opvang: 4 € per uur per kind

11. Cultuur en vrije tijd - Vaststellen van de vergoeding van de lesgevers voor de sportorganisaties 2012.

De vergoeding van de lesgevers wordt vastgelegd volgens de vergoedingstabel en de barema’s van het Bloso.

12. Milieu - Ruimingswerken aan waterlopen - Bijzonder bestek en raamovereenkomst met Interleuven.

Binnen deze raamovereenkomst zal Interleuven deze algemene offerteaanvraag organiseren. Door een gezamenlijke opdracht uit te schrijven zal dit een gunstig effect hebben op de prijszetting.

13. Milieu - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari 2012 houdende aanduiding van twee afgevaardigden voor de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

Steven Swiggers, schepen, en Bernard Lemaitre, lid van de MAR, werden als afgevaardigden voor de algemene vergadering van 22 februari 2012 aangeduid.

14. Informatie - Rapportering voor de jaren 2010 en 2011 in toepassing van artikel 8 van het systeem van klachtenbehandeling inzake de gemeentelijke dienstverlening - Kennisname.

Er werden twee klachten genoteerd in het jaar 2010. Voor het jaar 2011 werden geen klachten vastgesteld.

15. Openbare werken - Aankoop van een pick-up truck - Voorwaarden en wijze van gunnen.
Raming : 38.720 € inclusief BTW


Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

16. Personeel - Implementatie van een interne controlesysteem - Rapportering door de gemeentesecretaris over het jaar 2011 en planning voor het jaar 2012 - Kennisname.

Het betreft de jaarlijkse rapportering zoals voorgeschreven door het Gemeentedecreet.

17. Goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 30 januari 2012.

 

In de kijker
 Kermis en jaarmarkt. De kermis staat dit weekend op het marktplein in Haacht. Op zaterdag opent de kermis om 15.00 uur, op zondag om 10.00 uur en maandag en dinsdag om 16.00 uur. Op zondag kan je ook naar de jaarmarkt van 8.00 tot 13.00 uur.
 
 Open Bedrijvendag. Op 3 en 4 oktober opent Waterleau haar deuren. Je kan er kunstwerken van verschillende lokale kunstenaars bewonderen. Lees hier meer.
 

 Open Milieuadviesraad. Wil je graag weten waar de termen gewestplan, GRUP en PRUP voor staan? Je verneemt het op de Open Milieuadviesraad op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

 
 Nacht van de Duisternis. Deze jaarlijkse campagne zet de impact van lichtvervuiling in de kijker. Haacht dooft van vrijdag 9 oktober t.e.m. maandag 12 oktober de klemtoonverlichting in de ganse gemeente en een deel van de straatverlichtinging het centrum van Wakkerzeel. Het ideale moment om te genieten van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.
 
 Zorgeloos verhuren. Een woning verhuren: hoe begin je er aan? Kom hierover alles te weten tijdens een gratis infoavond van Wooninfopunt op donderdag 15 oktober om 19.00 uur in GC Den Breughel. Meer informatie bij het Wooninfopunt.
 

 Open Welzijnsraad. Ongeveer één op vier Vlamingen voelt zich niet goed in zijn vel. Toch zoeken we niet snel hulp. Op zaterdagvoormiddag 24 oktober nodigt de Welzijnsraad alle inwoners en organisaties van Haacht uit om samen over dit thema na te denken. Je leest er hier meer over.

 

 Werken aan het jaagpad kanaal Leuven-Dijle. Waterwegen en Zeekanaal NV startte met enkele onderhoudswerken langs het Kanaal Leuven-Dijle. Hierdoor is de linkeroever tijdelijk afgesloten tussen de Kruineikebrug en de Boortmeerbeekbrug. Lees hier meer.

 
   Poëzietalent gezocht. De gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen lanceren opnieuw een gemeenschappelijk poëzieproject. Lees hier meer over het project.
 
 Sportimonium. Tot 18 december kunnen inwoners van Haacht genieten van een reductietarief. Bezoek het Sportimonium en beleef 150 jaar sportgeschiedenis. Lees er hier meer over.
     
 Multimove. Als je niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen, ... dan kan je niet voetballen, zwemmen, tennissen, ... Fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal. Kinderen uit de kleutertuin kunnen op woensdagnamiddag naar de Multimove-les. Lees er hier meer over.
   
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 28 september
Begeleidende nota

Schepencollege 10 september
Persbericht


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv