Sitemap@E-loketPrintContact
Begeleidende nota gemeenteraad 27 februari 2012

OPENBARE ZITTING

1. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Steenakker - Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 07 a 00 ca.

2. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Jennekensstraat (fase 2) – Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 27 a 32 ca.

3. Ruimtelijke Ordening - Overeenkomst tussen de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant i.v.m. een ondersteuningsproject rond de inventarisatie van trage wegen.

Deze overeenkomst moet toelaten om over te gaan tot een inventarisatie en een gestructureerde aanpak inzake de trage wegen. De gemeente analyseert en inventariseert de trage wegen, en formuleert een beleidsvisie. De provincie zal hierbij coördineren, adviseren, begeleiden en ondersteunen.

4. AGB - Budget 2012.

Het budget 2012 van het AGB werd door de raad van bestuur op 9 februari 2012 als volgt vastgesteld:
Gewone dienst:
   - uitgaven: 264.395 €
   - inkomsten: 265.200 €
Buitengewone dienst:
   - uitgaven: 746.000 €
   - inkomsten: 746.000 €

5. AGB - Toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2012 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'.

Er wordt gevraagd om aan het AGB een prijssubsidie toe te kennen ten bedrage van 33.375 € exclusief BTW voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'. Deze prijssubsidie komt integraal ten goede aan de gebruikers.

6. OCMW - Notulen van het overlegcomité gemeente/OCMW d.d. 30 januari 2012 - Kennisname.


Op dit overlegcomité werden drie punten behandeld:
   - kaderuitbreiding van het personeel (plaatselijke ontvanger)
   - verkoop van gronden door Kerkfabriek Tildonk aan Volkswoningbouw
   - varia

7. I.C.T. - Project Noord - Charter en strategische doelstellingen - Kennisname.

De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, en het autonoom provinciebedrijf VERA hebben in de loop van 2011 een samenwerking opgestart i.v.m. informatica en e-Government. In overleg hebben zij een charter en strategische doelstellingen opgesteld.

8. I.C.T. – Aanvaarding van de voorwaarden voor de bruikleen van de nieuwe stemapparatuur ‘Digitaal Stemmen’.

Het betreft de voorwaarden opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die aan de gemeente medegedeeld werden in een nota d.d. 9 februari 2012. De gemeente dient voor 23 maart 2012 via een gemeenteraadsbeslissing aan te geven dat zij gebruik wenst te maken van het digitaal stemmen voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

9. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van een sportdag 50+ - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd op 5 € per persoon.

10. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van sportweken 2012 - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd:
   - inwoners van de gemeente: 
         - eerste kind: 50 €
         - tweede kind en volgende: 45 € per kind
   - niet-inwoners van de gemeente: 60 € per kind
   - opvang: 4 € per uur per kind

11. Cultuur en vrije tijd - Vaststellen van de vergoeding van de lesgevers voor de sportorganisaties 2012.

De vergoeding van de lesgevers wordt vastgelegd volgens de vergoedingstabel en de barema’s van het Bloso.

12. Milieu - Ruimingswerken aan waterlopen - Bijzonder bestek en raamovereenkomst met Interleuven.

Binnen deze raamovereenkomst zal Interleuven deze algemene offerteaanvraag organiseren. Door een gezamenlijke opdracht uit te schrijven zal dit een gunstig effect hebben op de prijszetting.

13. Milieu - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari 2012 houdende aanduiding van twee afgevaardigden voor de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

Steven Swiggers, schepen, en Bernard Lemaitre, lid van de MAR, werden als afgevaardigden voor de algemene vergadering van 22 februari 2012 aangeduid.

14. Informatie - Rapportering voor de jaren 2010 en 2011 in toepassing van artikel 8 van het systeem van klachtenbehandeling inzake de gemeentelijke dienstverlening - Kennisname.

Er werden twee klachten genoteerd in het jaar 2010. Voor het jaar 2011 werden geen klachten vastgesteld.

15. Openbare werken - Aankoop van een pick-up truck - Voorwaarden en wijze van gunnen.
Raming : 38.720 € inclusief BTW


Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

16. Personeel - Implementatie van een interne controlesysteem - Rapportering door de gemeentesecretaris over het jaar 2011 en planning voor het jaar 2012 - Kennisname.

Het betreft de jaarlijkse rapportering zoals voorgeschreven door het Gemeentedecreet.

17. Goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 30 januari 2012.

 

In de kijker
 Infoavond uitgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de geplande informatieavond van maandag 15 februari uitgesteld. De gemeente betreurt het nieuwe uitstel en dringt er dan ook bij de bouwheer AWV op aan om dit belangrijk infomoment spoedig te herplannen. Dit moment is immers nodig om de praktische vragen te beantwoorden die bij heel wat van onze inwoners en handelaars leven.
   
 Verkeersworkshops. Met het project ‘Verkeersworkshops voor alle leeftijden’ neemt Haacht deel aan de Prevention Awards. Tot en met 1 mei kan iedereen online één voorkeursstem per dag uitbrengen. Meer informatie over onze deelname lees je hier.
 
 Krokusvakantie. De kerstvakantie is nog maar net voorbij en de volgende vakantie staat al voor de deur. In onze vakantiegids vind je een overzicht van onze activiteiten voor kinderen: film, theater en Grabbelpas sieren de agenda.
 
 Compostactie. Hou jij ook zo van een weelderige bloementuin of snak jij al naar zelf geoogste groenten en fruit? Zet je groene vingers snel aan het werk en trakteer je tuin op een laagje EcoWerf-compost. Lees hier de actievoorwaarden.
 
 Gedichtendag. Op vrijdag 22 januari vond het afsluitmoment van Gedichtendag plaats. De Haachtse inzendingen kan je hier lezen.
 
 Vacature. De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een openbare organisatie die zeven gemeentelijke brandweerdiensten verenigt en instaat voor hulpverlening in 32 gemeenten. Zij zoeken een deskundige aankoop (m/v).
 

 Metaaldetectie. Het Onroerenderfgoeddecreet brengt een boeiende periode van verandering. Voor metaaldetectoristen is er een nieuwe rol in het erfgoedbeleid weggelegd. Hierover wordt op woensdag 9 maart een infoavond georganiseerd in Tienen.

 
 Tentoonstelling. Twaalf jaar tekenen, leren, oefenen, experimenteren en ontdekken. De leden van de Haachtse K.O.L., een tekenatelier voor volwassenen, stellen hun werken tentoon van 22 januari tot 17 februari in het atrium van dienstencentrum Den Breughel.
 
 Buurtpark. Samen met de begin van het nieuwe jaar is de aannemer gestart met de werken voor de aanleg van een buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’.
  
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 25 januari: agenda
Schepencollege 28 januari: persbericht


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv